Politica de confidențialitate

Politica de confidenţialitate

 

Prezenta Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care Business Vision Consulting SRL, denumită în cele ce urmează BVC, colectează, utilizează şi gestionează informațiile cu caracter personal pe care le-ați transmis către aplicația LegalEasy. BVC prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în limita dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale  Regulamentului UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum, dispoziţiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare  a Directivei 95/46/CE.

În legătură cu toate solicitările legate de datele dumneavoastră, de protecţia datelor în cadrul BVC sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către: Dana Volosevici, adresa de email: dana.volosevici@vplaw.ro.

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 

BVC prelucrează date cu caracter personal strict pentru a vă permite logarea pe aplicația LegalEasy. În acest sens, BVC poate prelucra următoarele categorii de date: nume şi prenume; adresă de email, username.

Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la dumneavoastră, atunci când creați un cont în cadrul aplicației LegalEasy.

 

Categorii de date personale stocate

Așa cum am arătat mai sus, categoriile de date pe care le colectăm sunt următoarele: nume şi prenume; adresă de email, username.

Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu prevederile Regulamentului  UE 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces – aveți dreptul să obțineți de la BVC confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră personale, precum și informații privind specificul prelucrării;
  • dreptul la rectificarea datelor – aveți dreptul să ne solicitați să modificăm datele dumneavoastră personale incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete;
  • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante;
  • dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegala, dacă datele sunt solicitate pentru constatarea , exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor personale;
  • dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care datele sunt prelucrate prin mijloace automate, aveți dreptul să solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
  • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri – aveți dreptul vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al BVC, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică;
  • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare – aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ;
  • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal – aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile. În România, autoritatea competentă este la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, http://www.dataprotection.ro/.
  • dreptul la o cale de atac judiciară – aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere
  • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vă invităm să ne contactați la adresa de e-mail dana.volosevici@vplaw.ro.

Securitatea datelor cu caracter personal

Prin măsurile tehnice și organizatorice implementate, datele cu caracter personal sunt protejate împotriva accesului, divulgării, utilizării, modificării sau distrugerii neautorizate de către orice persoană fizică sau juridică.

Transmiterea datelor către terți

BVC nu distribuie date cu caracter personal unui terț, în alte scopuri decât cele descrise în contractul încheiat cu dumneavoastră și în prezenta Politică.
Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor noștri care întrețin sistemele IT,  precum și celor care dezvoltă și întrețin aplicația LegalEasy.

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal

BVC nu va păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

 

Intrarea în vigoare și modificările Politicii de confidențialitate

Prezenta Politică a intrat în vigoare la 25 mai 2018.

Prezenta Politică a fost revizuită la 22.07.2019.